بازآفريني فضاي شهري ، پياده راه خيابان ملت

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/10/22
روابط عمومي شهرداري شهرکرد ، مطالبي چند پيرامون موضوع پياده راه ملت را به شرح زير منتشر کرد.

با توجه به مباحث اشاره شده در خصوص پياده راه خيابان ملت شهرکرد و در راستاي تنوير افکار عمومي، مطالب ذيل که شامل مستندات طرح و مزاياي پروژه در تمام ابعاد مي باشد را به استحضار شهروندان محترم رسانده مي شود:
مولفه هاي اجتماعي فضاي شهري
انسان موجودي است اجتماعي و شهر بستري است که انسان روابط اجتماعي خود با ديگران را در آن تجربه مي کند. فضاهاي شهري در واقع فرصتي را فراهم مي آورند، تا شهروندان رفتارهاي خود با ديگران را منعکس نمايند. اگر بپذيريم که بخش مهمي از برخوردهاي اجتماعي و فرهنگي در فضاهاي شهري اتفاق مي افتد، در آن صورت نقش فضاهاي پياده در تقويت بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي شهر غيرقابل انکار است.
برايند انعکاس رابطه اجتماعي و فرهنگي انسان در فضاي شهري زمينه بروز کمال مدني را در شهروند موجب مي گردد.
          نقش محورهاي پياده در ارتقاي کيفيت محيط شهري شهرکرد
پياده راه ها معابري با بالاترين حد نقش اجتماعي هستند که مي توانند شور و نشاط و سر زندگي را به محيط شهرها آورده، مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشويق نموده و در نتيجه، پايداري مراکز شهري را تضمين کنند.
احياء هويت تاريخي شهر به وسيله تلفيق ابعاد کالبدي محدوده خيابان مورد نظر با ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي ، ضمن بهبود نگاه شهروند به فضاي شهري انسان مدار ، رضايتمندي و لذت تعامل اجتماعي وي را سبب مي شود.
محتوا بخشي به حضور فرهنگي مردم در يک فضاي دلنشين و اجتماع پذير (پياده) مختص شهروند ، از جمله رويکردهاي رشد هوشمند و توسعه پايدار تلقي مي گردد. امنيت حضور در يک فضاي خاص پياده از مظاهر مهم سرمايه هاي اجتماعي بوده که پايداري اجتماعي را نويد مي دهد. محدوده ي مورد نظر خيابان ملت ، به عنوان راسته ي اقتصادي ، اجتماعي و تاريخي قابليت بازآفريني و به روزرساني ، از طريق ايجاد يک فضاي پياده و پايدار شهري را در خود دارد.
در ماده 34 وظايف شوراي اسلامي شهرها آمده است: بررسي و تأييد طرح هاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهايي.
در همين راستا، موضوع پياده راه نمودن خيابان ملت (حدفاصل ميدان 12 محرم تا چهارراه بازار) از سوي رئيس وقت شوراي دوره چهارم و کميسيون شهرسازي شورا در جلسه عمومي شماره 379 مورخ 21/5/96 مطرح مي شود. در نهايت ضمن اينکه کليات طرح پياده راه مورد توافق همگي اعضاء محترم شورا قرار مي گيرد، مقرر مي شود: طرح جهت طي مراحل اداري از طريق تشکيل جلسات کارشناسي، کميته يا کارگروه هاي تخصصي و دستگاه هاي ذيصلاح (کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي) و شوراي ترافيک و اخذ نظريات کسبه محدوده مورد نظر ، سپس بصورت لايحه اي کامل جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تسليم شود.
اين مأموريت پس از ابلاغ شماره 954/1/96 مورخ 24/5/96 توسط شهرداري اجرا و مصوبات مربوط به پياده راه به شرح زير اخذ گرديد:
 1. مصوبه ستاد باز آفريني شهري شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار وقت جناب آقاي ملکپور قبل از اين در تاريخ 17/3/96 اخذ شده بود.
 2. مصوبه ستاد بازآفريني شهري استان قبل از اين در تاريخ 17/4/96 اخذ شده بود.
 3. مصوبه شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان مورخ 28/6/96 به رياست فرماندار وقت جناب آقاي ملکپور
 4. مصوبه شوراي هماهنگي ترافيک استان مورخ 3/8/96
 5. مصوبه جلسه کارگروه تخصصي سلامت استان مورخ 4/8/96
 6. مصوبه کميته کار کميسيون ماده پنج طرح تفصيلي شهرکرد مورخ 10/6/97
 7. موضوع در جلسه مورخ 12/10/97 کميسيون ماده پنج، تلفيقي طرح هاي تفصيلي نافچ، لردگان و شهرکرد مطرح شد. با توجه به زمان جلسه و بدليل اهميت موضوع، مقرر گرديد در جلسه آتي مطرح گردد.
------------
اشاره و تأکيد شده است بر اينکه طرح پياده راه ملت مصوبه شوراي اسلامي شهر را ندارد:
بديهي است، کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي ، طرح هاي شهري ارائه شده را از نظر فني بررسي و در صورت صحت مطالعات و جوابگويي به نيازهاي محلي، آن را به تصويب مي رساند، در حاليکه شوراي اسلامي شهر آن قسمت از نقشه هاي طرح تفصيلي مصوب را که از وظايف مشخص شهرداري بوده و اجراي آن براي شهرداري از نظر مالي تعهد آور و يا امکان پذير است، با توجه به اولويت ها و خصوصا" تأمين منابع مالي براي اجرا، تصويب مي نمايد.
بنابراين طرح پياده راه تمامي مراحل قانوني را از طريق مراجع ذيصلاح گذرانده، اکنون در کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي موضوع در حال بررسي است. پس از تصويب کميسيون ماده 5، موضوع در صحن شورا جهت تصويب براي اجرا مطرح خواهد شد. همانطور که در ماده 34 وظايف شوراي اسلامي شهر آمده است.
           سوال شده است چرا خيابان ملت و چرا محدوده چهارراه بازار تا ميدان 12 محرم؟
شهري که با گذشته اش پيوند نداشته باشد، از هويت تهي خواهد شد. هويت يک شهر، در فرهنگ ، سنت ها و آثار تاريخي به جا مانده از گذشتگان معنا پيدا مي کند. بديهي است که ، در احياء حافظه تاريخي شهرکرد، مداخله بايد بتواند بين گذشته و نياز حال و آينده، بروز رساني شده ، آميختگي اجتماعي و کارکردي مطلوب برقرار نمايد.
مجموعه اي از اجزاء و عناصر بازار، اماکن تاريخي، مساجد، حمام و سکونت در پيرامون آنها، در قالب کالبدي پراکنده در شمال و جنوب محدوده مورد اشاره ، بافت قديم و سنتي شهرکرد را شکل داده است. اين اجزاء شاهدان عيني تمدن گذشته شهر و سمبل تاريخي زندگي شهري در شهرکرد محسوب مي شوند که ضرورت احياء و حفظ اين منابع با ارزش جهت هويت بخشي به تاريخ شهر و به وسيله انسجام بخشي بين آن ها بسيار محسوس است.
انسجام اجتماعي اين عناصر و دانه ها ، در محدوده بافت قديم شهرکرد و در حوزه پيراموني محدوده ي مورد اشاره ، در سايه نهاده هاي تاريخي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي شکل گرفته است که وضعيت منحصر به فردي به اين محدوده از خيابان ملت داده است.
ويژگي عمده طراحي شهري در بافت هاي قديم و تاريخي ، برقراري ارتباطي پيوسته بين بناهاي تاريخي است. ارزش واقعي هر يک از اين بناهاي تاريخي نيز بسته به ارزش زنجيره اي مجموعه است. کوچه کلاه مال ها ، نمدمال ها ، نجارها ، تالار آينه ، بارگاه امامزادگان حليمه و حکيمه خاتون (س) ، مجموعه ميدان امامزاده ، حمام و مسجد امام صادق (ع) ، حوزه علميه ، ميدان چهارکارخانه ، مسجد جامع ، سقاخانه ارباب ميرزا و بازار در کليت خود، تاريخ را در مرور خود دارد.
خيابان ملت به ويژه حدفاصل چهارراه بازار تا ميدان 12 محرم آن، جزء سرمايه هاي شهر شهرکرد است که ارزش هاي بسيار والاي اقتصادي، اجتماعي و تاريخي برخوردار است.
 اهميت مزاياي اجتماعي پياده راه ملت
 • صيانت از حقوق اجتماعي شهروند از حضور وي در شهر.
 • رعايت حريم فيزيکي فردي در فضاي فيزيکي جمعي در مناطق پر رفت و آمد شهر.
 • تقويت زندگي اجتماعي در يک فضاي اجتماع پذير و امن شهري.
 • با توجه به ماهيت اجتماعي انسان، حس همگرايي و تعامل با ديگران تقويت مي شود.
 • افزايش شور و نشاط و سرزندگي که موجب کاهش بخشي از افسردگي هاي فردي و اجتماعي مي شود.
 • بهبود سطح سلامت روحي و رواني در يک فضاي سلامت محور شهري.
 • حضور محتوايي مردم موجب افزايش غرور شهروندي و ملي مي گردد.
 • صرف اوقات فراغت شهروند در فضايي آرام و امن با طعم خريد.
 • حضور و ماندگاري بيشتر گردشگر شهري
اهميت مزاياي اقتصادي پياده راه ملت
 • بهبود اقتصاد و رونق کسب کار.
 • افزايش ساعات کار و فعاليت بازار به دليل حضور طولاني و بيشتر مردم.
 • تناسبات فضاي پياده با فعاليت هاي اقتصادي و بازار.
 • درآمد حاصل از حضور گردشگر تقويت مي گردد.
 • اعتماد سازي در بهبود سرمايه گذاري تقويت مي شود.
 • محرکي خواهد بود براي توسعه ساخت و ساز.
 • احياء بافت قديم سرعت مي گيرد.
اهميت مزاياي زيست محيطي پياده راه ملت
 • کنترل و تغيير جهت دادن ترافيک و نبود وسايط نقليه موتوري، کاهش آلايندگي را براي شهروند به دنبال دارد.
 • افزايش امنيت حضور همگان از جمله سالمندان و کودکان در يک فضاي پياده و امن.
 • ايجاد هواي سالم، سلامت جسماني ، روحي و رواني شهروند.
اهميت مزاياي کالبدي پياده راه ملت
 • بهبود تصوير ذهني شهروند از حافظه تاريخي شهر.
 • تقويت حس تعلق از طريق برقراري ادارک متقابل بين انسان و مکان.
 • برند شدن محور به عنوان يک مکان ويژه در مقايسه با ديگر محورها.
 • مکاني براي برگزاري مناسبت هاي ملي و مذهبي (جشن ها و سوگواري ها).
 • محلي براي برگزاري جشنواره هاي سالانه محلي.
 • محلي براي استقرار المان هاي هويت بخشي تاريخي ، ملي و محلي.
 • محلي براي فعاليت هاي جمعي بازار از جمله سفره هاي جمعي در مناسبت هاي مختلف.
 
لذا اجراي اين طرح با مشارکت شهروندان گرامي، مي تواند در راهبرد فضايي توسعه پايدار در سطح منطقه اي و محلي نقش کليدي در احياء بافت قديم مرکز استان ايفا نمايد.
روابط عمومي شهرداري شهرکرد
 

کد خبر: 22048 نمایش: 304


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.