فراخوان عمومي مؤسسات حسابرسي شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/10/06
كميته حسابرسي شهرداري شهركرد در نظر دارد از ميان موسسات حسابرسي رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ( صرفا حائز رتبه يك ) جهت انجام عمليات حسابرسي سال 1397 شهرداري شهركرد و سازمانهاي وابسته طبق اطلاعات جدول ذيل نسبت به شناسايي و استفاده از خدمات موسسات حسابرسي واجد شرايط عضو جامعه حسابداران رسمي كه داراي كد موسسه هستند اقدام نمايد.

لذا خواهشمند است در صورت تمايل به همكاري و ارائه خدمات نسبت به تكميل و ارسال فرم مربوطه بانضمام تصوير پروانه فعاليت و صلاحيت رتبه بندي و در صورت وجود، تصوير قراردادهاي حسابرسي شهرداريهايي كه تاكنون توسط آن موسسه انجام شده است را با لحاظ نمودن قيمت پيشنهادي جهت تصميم گيري تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/17  به دبيرخانه كميته حسابرسي شهرداري شهركرد كه در شوراي اسلامي شهر به نشاني شهركرد بلوار حافظ چهار راه دولت - صندوق پستي 88155815 مي باشد تحويل نماييد.بررسي سوابق كاري، صلاحيت و قيمت پيشنهادي موسسات در اولين جلسه كميته که اطلاع رساني خواهد شد مورد ارزيابي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت لازم به ذكر است به تشخيص كميته امكان توزيع و واگذاري خدمات حسابرسي يك يا چند مورد از موارد مندرج در جداول گروه اول تا پنجم وجود دارد بعبارتي تصميم گيري و توزيع خدمات حسابرسي بين موسسات به نحوي خواهد بود كه يك موسسه بيش از 20درصد حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي وابسته را بعهده نداشته باشد و صرفا يک موسسه حسابرسي براي خدمات حسابرسي شهرداري و سازمان هاي وابسته انتخاب نخواهدشد و با چندين موسسه متناسب با تعداد سازمانها قرارداد منعقد ميگردد ضمنا در پيشنهادات خود كليه هزينه هاي مربوطه نظير اسكان، اياب و ذهاب، پذيرايي و ... توسط موسسه در نظر گرفته شود همچنين مهلت  ارائه خدمات حسابرسي و تکميل گزارش نيز حداکثر تا پايان تيرماه 98 خواهد بود.


 

کد خبر: 22030 نمایش: 3407


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.