نشست شوراي معاونين شهرداري شهرکرد با محوريت سه موضوع اداري برگزار شد

کد خبر: 21996 تاریخ انتشار: 1397/09/08 08:43:27
نمایش: 368
اخبار
نشست شوراي معاونين شهرداري شهرکرد با محوريت پيگيري مصوبات جلسات، گزارش تهيه آمارنامه شهر شهرکرد و بررسي راهکارهاي مديريت درآمد و هزينه برگزار شد.
نشست شوراي معاونين شهرداري شهرکرد با محوريت پيگيري مصوبات جلسات، گزارش تهيه آمارنامه شهر شهرکرد  و بررسي راهکارهاي مديريت درآمد و هزينه برگزار شد.
در اين جلسه ضمن پيگيري مصوبات صورتجلسه قبلي در خصوص موضوع سرمايه گذاري بنا به دستور شهردار محترم مقرر شد مسئول سرمايه گذاري نسبت به موارد ذيل اقدامات لازم را به عمل آورد .
  • تسريع در امور سرمايه گذاري به نحوي که نتايج آن ملموس باشد .
  • انتخاب مشاور جهت تهيه بسته هاي سرمايه گذاري
  • سازمانها نيز در اين خصوص فعال و نسبت به ارسال فرصتهاي سرمايه گذاري و همکاري لازم با واحد سرمايه گذاري اقدام نمايند .
مقرر گرديد ظرف يک ماه آتي ضمن پيگيري موضوعات فوق ، کارواش ترمينال نيز به عنوان يک پروژه سرمايه گذاري با بخش خصوصي پيگيري گردد .
مقرر شد که خدمات قابل برونسپاري در شهرداري و سازمانهاي وابسته توسط حوزه برنامه ريزي شناسايي و جهت تصميم گيري پيگيري گردد.
مقرر شد برونسپاري عوارض خودرو که بخشي از مراحل آن انجام شده است با پيگيري معاونت توسعه و مديريت منابع و سازمان فاوا اقدام گردد .
با توجه به پيشنهاد معاونت محترم شهرسازي مقرر شد عرصه هاي مورد نياز جهت امور سرمايه گذاري توسط واحد مربوطه مورد شناسايي قرار گرفته و جهت اقدام بعدي به معاونت محترم شهرسازي ارائه گردند .
واحد سرمايه گذاري با توجه به پيگيري هاي قبلي نسبت به راه اندازي شرکتي با موضوع خدمات مرتبط با  امور شهري (چندمنظوره) با سهامداري پرسنل شهرداري و مشارکت شهرداري با طي مراحل قانوني اقدام نمايد.
معاونت محترم توسعه و مديريت منابع تاکيد بر رعايت مديريت درآمد و هزينه و همچنين تعلق خاطر سازماني همکاران به شهرداري را داشتند و مقرر گرديد
با توجه به اساسنامه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري ، سازمان فوق حداکثر تا پانزده روز آينده طرح و برنامه هاي خود را جهت زيباسازي شهر و متناسب با مناسبت هاي مختلف سال (دهه فجر، چهلمين سالگرد انقلاب و ...) و همچنين ايام نوروز ارايه دهد.
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري با در دست داشتن برنامه هاي خود جلسه اي با معاونت توسعه و مديريت منابع شهرداري در خصوص اعتبارات تشکيل و اقدامات لازم صورت پذيرد .
مقرر شد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري نسبت به تشکيل کميته اي با افراد کارشناس و صاحب نظر با عنوان کميته زيباسازي اقدام نمايد .
با توجه به توضيحات معاونت محترم توسعه و مديريت منابع در خصوص انجام پروژه مميزي املاک تجاري بدون مجوز توسط سازمان فاوا ، مقرر شد حوزه هاي مختلف مرتبط با موضوع مذکور (اجرائيات ، مديران مناطق و ...) همکاري لازم را با سازمان فاوا داشته باشند . همچنين روابط عمومي در خصوص اطلاع رساني اقدامات لازم را به عمل آورد . قابل ذکر است محوريت اجراي پروژه مذکور با سازمان فاوا مي باشد.
مقرر گرديد حوزه برنامه ريزي درخصوص تدوين عوارض و بودجه سال 98 همکاري لازم را با واحدهاي مرتبط داشته باشد .
گزارش آمارنامه که شامل 16 فصل مي باشد و در حال حاضر 3 فصل (سرزمين و آب و هوا ، جمعيت ، مديريت شهري) تهيه شده است توسط کارشناس مربوطه به جلسه ارائه گرديد و با توجه به دستور اکيد شهردار محترم مبني بر پيگيري جدي موضوع آمارنامه ، مقرر شد که بخش هاي مختلف سه فصل تهيه شده ظرف دو روز آتي به واحدهاي مربوطه ارسال و واحدها ضمن مداقه لازم در آمار،  درصورت وجود اشکال ، اصلاح و ظرف يک هفته به حوزه برنامه ريزي عودت نمايند .
مقرر گرديد روابط عمومي با هماهنگي معاونت ها و رؤساي سازمانها نسبت به تهيه و درج مقدمه متناسب با هر بخش مرتبط اقدام و در اختيار حوزه برنامه ريزي قرار دهد.
همچنين پيشنهاد گرديد موضوعات ذيل در اولويت طرح در جلسه شوراي معاونين باشد :
الف ) گزارش سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري از عملکرد سازمان بر اساس اسانامه در بازه زماني سال 1397
ب ) ارائه گزارش کاملي از اراضي صنايع حوضچه اي
ج ) گزارش درآمدي و هزينه اي بودجه سال 1397 توسط مديران امور مالي و درآمد
د ) گزارش معاونت محترم عمراني از پروژه هاي عمراني سال 1397
 

افزودن دیدگاه


پیوندها
 

احداث پیاده راه بلوار 13 آبان